>> Home รายงานเผยแพร่ ๓

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา
  ภาคการศึกษา : ปีการศึกษา :

คณะ กลุ่มสาขาวิชาเรียน(นักศึกษา)/กลุ่มสาขาวิชาที่สอน(อาจารย์)
การศึกษา มนุษยศาสตร์และศิลปะ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจและกฏหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เกษตร สุขภาพและสวัสดิการ บริการ
บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษาทั้งหมด
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.00 0.00 5.00 0.00 0.00 45.00 22.00 53.00 0.00 0.00 34.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 913.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 17.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 317.00 0.00 0.00
คณะนิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะพยาบาลศาสตร์ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 388.00 0.00 0.00
คณะแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 447.00 0.00 0.00
คณะเภสัชศาสตร์ 1.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.00 8.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 770.00 0.00 0.00
คณะมนุษยศาสตร์ 21.00 0.00 87.00 1,631.00 2.00 0.00 1.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 0.00 5.00 0.00 1.00 0.00 113.00 2,804.00 5.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 409.00 83.00 1,913.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะศึกษาศาสตร์ 45.00 2,023.00 1.00 87.00 0.00 0.00 3.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.00 0.00 11.00 259.00 0.00 0.00 2.00 0.00 17.00 277.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะสหเวชศาสตร์ 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 44.00 21.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 964.00 0.00 0.00
คณะสังคมศาสตร์ 5.00 0.00 15.00 779.00 18.00 607.00 6.00 457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.00 1.00 0.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1,207.00 0.00 0.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1.00 0.00 16.00 141.00 42.00 3,602.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579.00
วิทยาลัยนานาชาติ 0.00 0.00 2.00 0.00 6.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 24.00 0.00 147.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 1.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 54.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 474.00 0.00 0.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 135.00 0.00 71.00 0.00 6.00 0.00 221.00 0.00 0.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00 828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.00 0.00 0.00
สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.00 0.00 0.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 860.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.00 0.00 0.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 87.00 2,155.00 163.00 3,757.00 90.00 8,926.00 304.00 5,576.00 107.00 3,344.00 42.00 1,363.00 244.00 7,243.00 1.00 1,087.00Copyright &Copy; 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University