>> Home รายงานเผยแพร่ ๒

รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและระดับการศึกษา
กรุณาเลือกปีการศึกษา :

ตำแหน่งทางวิชาการ อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาเอก ผลรวม
ศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
รองศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 66.00 105.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 114.00 190.00
อาจารย์ 0.00 218.00 0.00 690.00 0.00 238.00 1,146.00
ผลรวม 0.00 218.00 0.00 805.00 0.00 421.00 1,444.00

** หมายเหตุ ข้อมูลระดับการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา


Copyright ? 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University