>> Home รายงานเผยแพร่ ๖

รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปีการศึกษา :  

แหล่งเงิน ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน 53.3895
รายได้จากการเรียนการสอน 34.1595
รายได้จากการบริการทางวิชาการ 0.2392
รายได้จากการดำเนินงานอื่น(นอกพันธกิจ ) 11.2077
รายได้ทางการเงิน 0.4262
เงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 0.5776

หมายเหตุ รายงานแหล่งเงินเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง

ค่าร้อยละของแต่ละแหล่งเงิน = (จำนวนเงินแต่ละแหล่งเงิน x 100) / จำนวนเงินแหล่งเงินทั้งหมด

Copyright ? 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University