>> Home รายงานเผยแพร่ ๗

รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปีการศึกษา :  

ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
11.9550 32.2471 34.7084 21.0893 0.0000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 68.0703 28.2579 3.6716 0.0000 0.0000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15.0912 20.2182 50.0515 14.6388 0.0000
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1.3850 3.7096 0.6037 94.3016 0.0000
ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2.3805 2.3383 95.2810 0.0000 0.0000
ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 1.5307 75.8860 3.9780 18.6050 0.0000
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 0.0000 0.3591 99.6408 0.0000 0.0000

หมายเหตุ รายงานผลผลิตเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่ง

ค่าร้อยละของแต่ละงบในผลผลิตนั้น = (จำนวนเงินของงบในผลผลิตนั้น x 100) / จำนวนเงินงบทั้งหมดของผลผลิตนั้น

Copyright ? 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University