>> Home รายงานเผยแพร่ ๔

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
ภาคการศึกษา : ปีการศึกษา :  

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับศึกษา
วุฒิเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 18.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 19.00 23.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 27.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 27.00 47.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 11.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 18.00 13.00 31.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8.00 12.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 46.00 127.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 127.00 173.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการประมง 0.00 0.00 0.00 13.00 6.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 6.00 19.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 64.00 59.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 59.00 123.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 9.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 186.00 235.00 421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 235.00 421.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0.00 0.00 73.00 250.00 323.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 255.00 330.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 132.00 283.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 283.00 415.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 438.00 533.00 971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.00 533.00 971.00
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 13.00 275.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 275.00 288.00
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 106.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 106.00 107.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 365.00 506.00 871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 506.00 871.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 11.00 6.00 5.00 11.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 180.00 419.00 599.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 423.00 605.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 83.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 83.00 92.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0.00 0.00 0.00 15.00 132.00 147.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 138.00 156.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 6.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 16.00 22.00 6.00 20.00 26.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 0.00 0.00 0.00 13.00 44.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 44.00 57.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.00 0.00 0.00 16.00 71.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 71.00 87.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา 0.00 0.00 0.00 17.00 57.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 57.00 74.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.00 0.00 0.00 41.00 234.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 234.00 275.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 12.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 27.00 100.00 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 8.00 17.00 36.00 108.00 144.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 15.00 82.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 15.00 90.00 105.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 0.00 0.00 0.00 40.00 164.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 164.00 204.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 0.00 0.00 0.00 135.00 16.00 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 16.00 151.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 8.00 2.00 9.00 11.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 87.00 301.00 388.00 0.00 0.00 0.00 16.00 67.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 105.00 370.00 475.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 0.00 0.00 0.00 25.00 11.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 11.00 36.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 0.00 0.00 0.00 10.00 41.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 41.00 51.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 10.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 0.00 0.00 0.00 93.00 106.00 199.00 0.00 0.00 0.00 7.00 4.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 110.00 210.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 0.00 0.00 0.00 44.00 138.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 138.00 182.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 58.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 58.00 126.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 241.00 211.00 452.00 0.00 0.00 0.00 29.00 16.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 227.00 497.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 175.00 233.00 408.00 0.00 0.00 0.00 87.00 68.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00 301.00 563.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 59.00 322.00 381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 322.00 381.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 11.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 11.00 15.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 0.00 0.00 0.00 68.00 372.00 440.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 72.00 383.00 455.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 0.00 0.00 0.00 49.00 71.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 71.00 120.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 13.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 5.00 10.00 15.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 7.00 9.00 8.00 17.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 80.00 233.00 313.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 8.00 85.00 243.00 328.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0.00 0.00 0.00 360.00 77.00 437.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 374.00 79.00 453.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.00 0.00 0.00 329.00 20.00 349.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 21.00 353.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 53.00 79.00 132.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 84.00 141.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 10.00 55.00 0.00 0.00 0.00 11.00 1.00 12.00 56.00 11.00 67.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 0.00 0.00 0.00 77.00 34.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 34.00 111.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 318.00 116.00 434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00 116.00 434.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0.00 0.00 0.00 282.00 164.00 446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 164.00 446.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 269.00 53.00 322.00 0.00 0.00 0.00 14.00 4.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00 57.00 340.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 7.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 7.00 87.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 38.00 49.00 0.00 0.00 0.00 12.00 32.00 44.00 23.00 70.00 93.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 54.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 54.00 73.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา 0.00 0.00 0.00 57.00 100.00 157.00 0.00 0.00 0.00 6.00 10.00 16.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 26.00 77.00 122.00 199.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0.00 0.00 0.00 221.00 121.00 342.00 0.00 0.00 0.00 90.00 108.00 198.00 0.00 0.00 0.00 21.00 15.00 36.00 332.00 244.00 576.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 52.00 69.00 0.00 0.00 0.00 18.00 22.00 40.00 35.00 74.00 109.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 6.00 64.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 64.00 70.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0.00 0.00 0.00 1.00 23.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23.00 24.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 470.00 800.00 0.00 0.00 0.00 71.00 31.00 102.00 401.00 501.00 902.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 0.00 0.00 0.00 60.00 105.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 105.00 165.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 49.00 104.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 104.00 153.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 0.00 0.00 0.00 54.00 56.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 56.00 110.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 0.00 0.00 0.00 51.00 1.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 1.00 52.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 130.00 112.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 112.00 242.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 0.00 0.00 0.00 65.00 187.00 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 187.00 252.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 77.00 189.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 189.00 266.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 0.00 0.00 0.00 50.00 224.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 224.00 274.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 0.00 0.00 0.00 48.00 135.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 135.00 183.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 13.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 13.00 21.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 13.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 189.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 189.00 414.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 0.00 0.00 0.00 22.00 119.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 119.00 141.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 137.00 185.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.00 185.00 322.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 221.00 576.00 797.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 576.00 798.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 512.00 290.00 802.00 0.00 0.00 0.00 14.00 24.00 38.00 0.00 0.00 0.00 39.00 28.00 67.00 565.00 342.00 907.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยสังคม 0.00 0.00 0.00 49.00 94.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 94.00 143.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 219.00 648.00 867.00 0.00 0.00 0.00 80.00 109.00 189.00 0.00 0.00 0.00 21.00 13.00 34.00 320.00 770.00 1,090.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0.00 0.00 0.00 33.00 137.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 137.00 170.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 88.00 153.00 241.00 0.00 0.00 0.00 17.00 21.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 174.00 279.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 9.00 21.00 12.00 9.00 21.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 83.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 83.00 114.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 195.00 446.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 446.00 641.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 172.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 172.00 228.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26.00 34.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 43.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 43.00 73.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 150.00 360.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 360.00 510.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 60.00 145.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 145.00 205.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 242.00 327.00 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.00 327.00 569.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 14.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 14.00 24.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 0.00 0.00 0.00 3.00 42.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 42.00 45.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 0.00 0.00 0.00 30.00 113.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 113.00 143.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 345.00 511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 345.00 511.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 177.00 393.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 393.00 570.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี 0.00 0.00 0.00 87.00 440.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 440.00 527.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0.00 0.00 0.00 19.00 47.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 47.00 66.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 1.00 24.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 24.00 25.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 100.00 153.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 153.00 253.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 39.00 122.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 122.00 161.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 38.00 127.00 0.00 0.00 0.00 34.00 6.00 40.00 123.00 44.00 167.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 65.00 241.00 306.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 71.00 247.00 318.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 15.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 6.00 20.00 26.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 59.00 219.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 219.00 278.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 49.00 122.00 171.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 52.00 131.00 183.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 2.00 12.00 14.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.00 57.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 46.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 46.00 112.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00 13.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 22.00 65.00 87.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 100.00 143.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 17.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 18.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 18.00 57.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1.00 46.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 12.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 12.00 30.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 14.00 61.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 61.00 75.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 35.00 41.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 41.00 76.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 36.00 43.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 43.00 79.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง 0.00 0.00 0.00 57.00 33.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 33.00 90.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0.00 0.00 76.00 110.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 110.00 186.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 169.00 321.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 321.00 490.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 69.00 67.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 67.00 136.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 230.00 177.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 177.00 407.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 229.00 84.00 313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 84.00 313.00
สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 309.00 319.00 628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 319.00 628.00
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 23.00 187.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 187.00 210.00
สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 47.00 49.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 49.00 96.00
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 87.00 240.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 240.00 327.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี 0.00 0.00 0.00 29.00 274.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 274.00 303.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 87.00 121.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 121.00 208.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 69.00 230.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 230.00 299.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 63.00 104.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 104.00 167.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 0.00 0.00 0.00 33.00 154.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 154.00 187.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 82.00 293.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 293.00 375.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 151.00 298.00 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.00 298.00 449.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 37.00 149.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 149.00 186.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 8.00 16.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 16.00 24.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 12.00 83.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 83.00 95.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 0.00 0.00 0.00 7.00 10.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 10.00 17.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 0.00 0.00 0.00 32.00 90.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 90.00 122.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 11.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.00 0.00 0.00 201.00 7.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 7.00 208.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 195.00 26.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 26.00 221.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0.00 0.00 0.00 153.00 71.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 71.00 224.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0.00 0.00 0.00 187.00 34.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 34.00 221.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 197.00 260.00 457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.00 260.00 457.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29.00 23.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 23.00 52.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 303.00 316.00 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00 316.00 619.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 22.00 70.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 70.00 92.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 69.00 345.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 345.00 414.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.00 0.00 0.00 21.00 146.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 146.00 167.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 0.00 0.00 0.00 24.00 142.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 142.00 166.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 49.00 212.00 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 212.00 261.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 41.00 214.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 214.00 255.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 0.00 0.00 0.00 35.00 199.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 199.00 234.00
รวม 0.00 10.00 10.00 11,446.00 18,719.00 30,165.00 19.00 54.00 73.00 1,937.00 2,643.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 294.00 236.00 530.00 13,696.00 21,662.00 35,358.00

** หมายเหตุ ข้อมูลระดับการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาCopyright ? 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University