>> Home รายงานเผยแพร่ ๔

รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
ภาคการศึกษา : ปีการศึกษา :  

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระดับศึกษา
วุฒิเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชั้นสูง ป.เอก รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 9.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 18.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 19.00 23.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 64.00 59.00 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 59.00 123.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0.00 0.00 73.00 250.00 323.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 255.00 330.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 186.00 235.00 421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00 235.00 421.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 11.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 18.00 13.00 31.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 46.00 127.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 127.00 173.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 27.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 27.00 47.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการประมง 0.00 0.00 0.00 13.00 6.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 6.00 19.00
เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 8.00 12.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์ 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 132.00 283.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 283.00 415.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 438.00 533.00 971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438.00 533.00 971.00
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 13.00 275.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 275.00 288.00
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 106.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 106.00 107.00
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 365.00 506.00 871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 506.00 871.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 11.00 6.00 5.00 11.00
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 6.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 180.00 419.00 599.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 423.00 605.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 83.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 83.00 92.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 16.00 22.00 6.00 20.00 26.00
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0.00 0.00 0.00 15.00 132.00 147.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 138.00 156.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 0.00 0.00 0.00 16.00 71.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 71.00 87.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 0.00 0.00 0.00 10.00 41.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 41.00 51.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 0.00 0.00 0.00 13.00 44.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 44.00 57.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 0.00 0.00 0.00 25.00 11.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 11.00 36.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 8.00 2.00 9.00 11.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 15.00 82.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 15.00 90.00 105.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.00 0.00 0.00 41.00 234.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 234.00 275.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 27.00 100.00 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 8.00 17.00 36.00 108.00 144.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา 0.00 0.00 0.00 17.00 57.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 57.00 74.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 87.00 301.00 388.00 0.00 0.00 0.00 16.00 67.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 4.00 105.00 370.00 475.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 0.00 0.00 0.00 40.00 164.00 204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 164.00 204.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 0.00 0.00 0.00 135.00 16.00 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 16.00 151.00
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 12.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 58.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 58.00 126.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 0.00 0.00 0.00 68.00 372.00 440.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 72.00 383.00 455.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 80.00 233.00 313.00 0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 7.00 0.00 0.00 0.00 3.00 5.00 8.00 85.00 243.00 328.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 7.00 9.00 8.00 17.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 0.00 0.00 0.00 49.00 71.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 71.00 120.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 175.00 233.00 408.00 0.00 0.00 0.00 87.00 68.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.00 301.00 563.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 10.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 11.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 11.00 15.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 0.00 0.00 0.00 93.00 106.00 199.00 0.00 0.00 0.00 7.00 4.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 110.00 210.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 0.00 0.00 0.00 44.00 138.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 138.00 182.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 9.00 13.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 5.00 10.00 15.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 59.00 322.00 381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 322.00 381.00
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 241.00 211.00 452.00 0.00 0.00 0.00 29.00 16.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 227.00 497.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0.00 0.00 0.00 282.00 164.00 446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.00 164.00 446.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 269.00 53.00 322.00 0.00 0.00 0.00 14.00 4.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00 57.00 340.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 318.00 116.00 434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00 116.00 434.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 0.00 0.00 0.00 77.00 34.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 34.00 111.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.00 0.00 0.00 329.00 20.00 349.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 21.00 353.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 10.00 55.00 0.00 0.00 0.00 11.00 1.00 12.00 56.00 11.00 67.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 7.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 7.00 87.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 53.00 79.00 132.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 84.00 141.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0.00 0.00 0.00 360.00 77.00 437.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 374.00 79.00 453.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษา 0.00 0.00 0.00 57.00 100.00 157.00 0.00 0.00 0.00 6.00 10.00 16.00 0.00 0.00 0.00 14.00 12.00 26.00 77.00 122.00 199.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0.00 0.00 0.00 221.00 121.00 342.00 0.00 0.00 0.00 90.00 108.00 198.00 0.00 0.00 0.00 21.00 15.00 36.00 332.00 244.00 576.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 0.00 0.00 0.00 60.00 105.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 105.00 165.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 38.00 49.00 0.00 0.00 0.00 12.00 32.00 44.00 23.00 70.00 93.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิชาชีพครู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 54.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 54.00 73.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 24.00 32.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 52.00 69.00 0.00 0.00 0.00 18.00 22.00 40.00 35.00 74.00 109.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 6.00 64.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 64.00 70.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 470.00 800.00 0.00 0.00 0.00 71.00 31.00 102.00 401.00 501.00 902.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0.00 0.00 0.00 1.00 23.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23.00 24.00
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 49.00 104.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 104.00 153.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 130.00 112.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 112.00 242.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 0.00 0.00 0.00 51.00 1.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 1.00 52.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 0.00 0.00 0.00 54.00 56.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 56.00 110.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 0.00 0.00 0.00 65.00 187.00 252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 187.00 252.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 13.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 13.00 21.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 0.00 0.00 0.00 50.00 224.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 224.00 274.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 0.00 0.00 0.00 48.00 135.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 135.00 183.00
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 77.00 189.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.00 189.00 266.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 221.00 576.00 797.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00 576.00 798.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 8.00 13.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 0.00 0.00 0.00 22.00 119.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 119.00 141.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 512.00 290.00 802.00 0.00 0.00 0.00 14.00 24.00 38.00 0.00 0.00 0.00 39.00 28.00 67.00 565.00 342.00 907.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 189.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 189.00 414.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 137.00 185.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.00 185.00 322.00
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยสังคม 0.00 0.00 0.00 49.00 94.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 94.00 143.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0.00 0.00 0.00 33.00 137.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 137.00 170.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 219.00 648.00 867.00 0.00 0.00 0.00 80.00 109.00 189.00 0.00 0.00 0.00 21.00 13.00 34.00 320.00 770.00 1,090.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 9.00 21.00 12.00 9.00 21.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 177.00 393.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 393.00 570.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 242.00 327.00 569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242.00 327.00 569.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 14.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 14.00 24.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 172.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00 172.00 228.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 83.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 83.00 114.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 345.00 511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 345.00 511.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 0.00 0.00 0.00 30.00 113.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 113.00 143.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26.00 34.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 88.00 153.00 241.00 0.00 0.00 0.00 17.00 21.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 174.00 279.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี 0.00 0.00 0.00 87.00 440.00 527.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 440.00 527.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 195.00 446.00 641.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 446.00 641.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 150.00 360.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 360.00 510.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 43.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 43.00 73.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 60.00 145.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 145.00 205.00
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 0.00 0.00 0.00 3.00 42.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 42.00 45.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 1.00 24.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 24.00 25.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 39.00 122.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 122.00 161.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 0.00 0.00 0.00 19.00 47.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 47.00 66.00
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 100.00 153.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 153.00 253.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 38.00 127.00 0.00 0.00 0.00 34.00 6.00 40.00 123.00 44.00 167.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 49.00 122.00 171.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 52.00 131.00 183.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 59.00 219.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 219.00 278.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 15.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 6.00 20.00 26.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 65.00 241.00 306.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 71.00 247.00 318.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 2.00 12.00 14.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 25.00 57.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 4.00 17.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 17.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 18.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 18.00 57.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1.00 46.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 12.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 12.00 30.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 22.00 65.00 87.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 100.00 143.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00 13.00
สำนักงานการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 46.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 46.00 112.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 14.00 61.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 61.00 75.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 0.00 0.00 76.00 110.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 110.00 186.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการประมง 0.00 0.00 0.00 57.00 33.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 33.00 90.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 35.00 41.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 41.00 76.00
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 36.00 43.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 43.00 79.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 230.00 177.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 177.00 407.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 69.00 67.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 67.00 136.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 229.00 84.00 313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.00 84.00 313.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 169.00 321.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.00 321.00 490.00
สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 309.00 319.00 628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 319.00 628.00
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 23.00 187.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 187.00 210.00
สำนักวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 47.00 49.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 49.00 96.00
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 87.00 240.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 240.00 327.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 0.00 0.00 0.00 151.00 298.00 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.00 298.00 449.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 0.00 0.00 0.00 87.00 121.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 121.00 208.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 0.00 0.00 0.00 33.00 154.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 154.00 187.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี 0.00 0.00 0.00 29.00 274.00 303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 274.00 303.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0.00 0.00 0.00 82.00 293.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 293.00 375.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 69.00 230.00 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 230.00 299.00
สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 63.00 104.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 104.00 167.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 37.00 149.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00 149.00 186.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 9.00 11.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา 0.00 0.00 0.00 12.00 83.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 83.00 95.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 0.00 0.00 0.00 7.00 10.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 10.00 17.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 0.00 0.00 0.00 32.00 90.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 90.00 122.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 8.00 16.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 16.00 24.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0.00 0.00 0.00 153.00 71.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.00 71.00 224.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 195.00 26.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 26.00 221.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 0.00 0.00 0.00 187.00 34.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.00 34.00 221.00
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.00 0.00 0.00 201.00 7.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 7.00 208.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 69.00 345.00 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.00 345.00 414.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 0.00 0.00 0.00 21.00 146.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 146.00 167.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 0.00 0.00 0.00 197.00 260.00 457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.00 260.00 457.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 303.00 316.00 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00 316.00 619.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29.00 23.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 23.00 52.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 0.00 0.00 0.00 24.00 142.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 142.00 166.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 22.00 70.00 92.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 70.00 92.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 0.00 0.00 0.00 35.00 199.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 199.00 234.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 41.00 214.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 214.00 255.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 49.00 212.00 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 212.00 261.00
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาไม่ระบุ (ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชา) 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 9.00
รวม 0.00 10.00 10.00 11,446.00 18,719.00 30,165.00 19.00 54.00 73.00 1,937.00 2,643.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 294.00 236.00 530.00 13,696.00 21,662.00 35,358.00

** หมายเหตุ ข้อมูลระดับการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาCopyright ? 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University