ข้อมูลนิสิต บุคลากร หลักสูตร และการเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

   
  รายงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2550
  รายงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2551 และตัวชี้วัดที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2552
      รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน
      รายงานบุคลากรสายวิชาการ (มีหน้าที่สอน) จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
     รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามคณะและกลุ่มสาขาวิชา
     รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ
     รายงานข้อมูลหลักสตร จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและระดับการศึกษา
  รายงานร้อยละของรายรับตามแหล่งเงินของสถาบันอุดมศึกษา
  รายงานร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการของสถาบันอุดมศึกษาCopyright ? 2008 - 2010 CITCOMS INNOVATION CENTER Naresuan University